Semalt: HTML-ni web sahypasyndan nädip göçürip almaly?

Web sahypasyndan HTML göçürip almak isleýärsiňizmi? Adamlar köplenç suratlary, tekstleri, wideolary we beýleki faýllary ýerli kataloga göçürip almak üçin HTTrack-dan peýdalanýarlar. Şübhesiz, HTTrack web sahypasyndan HTML göçürip almagyň iň aňsat usulydyr we talaplaryňyza görä asyl sahypanyň baglanyşyk gurluşyny tertipleşdirýär. Thisöne bu hyzmatdan amatly däl bolsaňyz, HTML redaktoryny saýlap bilersiňiz.

HTML redaktory, web sahypasyndan HTML redaktirlemek we göçürip almak üçin kompýuter esasly programma. Sahypanyň HTML belligi islendik tekst redaktory bilen ýazylýar, ýöne ýöriteleşdirilen HTML redaktorlary işiňizi ýeňilleşdirmek üçin goşmaça funksiýalary we has gowy aýratynlyklary hödürleýär. Web dizaýnyna bagyşlanmadyk dürli sözleri gaýtadan işlemek, sahypanyň ýerleşişi we grafiki dizaýn programmalary (mysal üçin Microsoft Word we Quark Xpress) HTML redaktorlary hökmünde işlemäge ukyply.

1. NotePad ++

Bu HTML redaktory bilen HTML-ni web sahypasyndan aňsatlyk bilen göçürip alyp bilersiňiz we koduňyzy rahat yzarlap bilersiňiz. Koduňyzy islendik söz prosessoryna ýazyp bilersiňiz, bu HTML redaktory koduň takyk we dogry ýazylandygyna göz ýetirýär. Web dizaýneri ýa-da täze öwreniji bolsaňyzam, bu hyzmatdan peýdalanyp bilersiňiz we bir wagtyň özünde birnäçe işi ýerine ýetirip bilersiňiz. NotePad ++ Notepad programma üpjünçiliginiň has ygtybarly wersiýasy bolup, diňe Windows bilen gabat gelýär. HTML resminamalaryňyzyň reňklerini, şriftlerini we sanlaryny üýtgetmäge kömek edýär we web döredijiler we grafiki dizaýnerler üçin amatly.

2. Gün tutulmagy

“Eclipse” (Eclipse Mars) -yň iň soňky wersiýasy web döredijileriň we dizaýnerleriň ilkinji saýlamagydyr we web sahypasyndan HTML göçürip almaga kömek edýär. Köp aýratynlyklary we wariantlary bolan çylşyrymly ösüş gurşawy. Kodlaşdyrmak üçin ýeterlik ukybyňyz ýok bolsa ýa-da tehniki bilimiňiz ýok bolsa, “Eclipse” -ni dürli web sahypalaryndan, birnäçe dilde göçürip alyp bilersiňiz. Çylşyrymly web programmalaryny döretmek bilen meşgul bolsaňyz, “Eclipse” programmaňyzy gurmak üçin size köp sanly mümkinçilik hödürlär. Aýry-aýrylykda ýa-da PHP, JavaScript we Java plaginleri bilen bilelikde ulanylyp bilner we professional ykjam programma döredijiler üçin amatly.

3. CoffeeCup mugt HTML redaktory

J Kyrnin birnäçe aý ozal CoffeeCup Mugt HTML redaktoryny hödürledi. Bu HTML redaktorynyň iki dürli wersiýasy bar: mugt wersiýa we tölegli wersiýa. HTML-i dinamiki web sahypasyndan göçürip almak isleseňiz, tölegli wersiýa size laýyk gelýär; ýönekeý web sahypalaryny nyşana almak isleseňiz, mugt wersiýasyny saýlap bilersiňiz. Mundan başga-da, “CoffeeCup” ähli täsirli web dizaýnlaryny goldaýan “Jogapkärçilikli jady” diýlip atlandyrylýan täzelenmäni hödürleýär. Köp web döredijiler we grafiki dizaýnerler tarapyndan synagdan geçirilýär we web sahypasyndan HTML göçürip almak üçin hünärmenleriň ilkinji saýlamagydyr.

4. “Aptana” studiýasy

Iň oňat redaktorlaryň biri we HTML-ni web sahypasyndan rahat göçürip almak üçin ulanyjy üçin amatly interfeýs hödürleýär. “Aptana Studio” HTML faýllaryna ünsi jemlemegiň ýerine “Java” we beýleki şuňa meňzeş elementlere ünsi jemleýär we interaktiw programmalary we web skraperlerini döretmäge mümkinçilik berýär. Windows, Linux we Mac OS X bilen gabat gelýän doly aýratynlykly HTML redaktory.

mass gmail